Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Круподеринська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 25158082) був реорганізований і увійшов до складу Оржицької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

ПРОЕКТ ДОГОВІРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ПІДПРИЄМСТВ,УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ»

ПРОЕКТ ДОГОВІРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ПІДПРИЄМСТВ,УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
«ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ»
 
с. Круподеринці                                                  «____» ____________20__ року
 
Територіальна громада села Круподеринці, через Круподеринську сільську раду в особі голови Житинського Валерія Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-1,
територіальною громадою села Денисівка, через Денисівську сільську раду в особі голови Симчини Олександра Юрійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-2,
територіальною громадою села Савинці, через Савинську сільську раду в особі голови Граба Василя Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-3,
територіальною громадою села Сазонівка, через Сазонівську сільську раду в особі голови Чмихало Валентини Василівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-4,
територіальною громадою села Чевельча, через Чевельчанську сільську раду в особі голови Шупортяк Віри Миколаївни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-5,
територіальною громадою села Яблуневе, через Яблунівську сільську раду в особі голови Опанасенка Миколи Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-6, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Під час підготовки проекту договору про співробітництво у частині реалізації спільного проекту вимоги, передбачені статтями 5-9 Закону України «Про співробітництва територіальних громад».
1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ або організацій спільної власності – інфраструктурних об’єктів.
1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одній із суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури сторони домовилися, згідно з цим договором, спільно фінансувати (утримувати) «Круподеринську місцеву пожежну охорону» (далі – Об’єкт), право комунальної власності на яке належить Стороні-1.
 
3. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ)ОБ’ЄКТА
3.1. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог пункту 7 статті 75 та статті 93 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін або за рахунок інших джерел фінансування не заборонених законодавством.
Вартість фінансування (за цінами на дату укладання договору) складає – 650,00 тис.грн., з яких:
Сторона-1 – 200 тис.грн.,
Сторона-2- 109,260 тис.грн.,
Сторона-3- 83,827 тис.грн.,
Сторона-4- 93,827 тис.грн.,
Сторона-5- 84,321 тис.грн.,
Сторона-6- 78,765 тис.грн.
 
3.2 Обсяг співфінансування даного Проекту для кожної Сторони може бути встановлений відповідно до пропорційної кількості мешканців територіальної громади.
3.3. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється Стороною-1; зміни до умов реалізації Договору, представництво інтересів сторін даного Договору в державних і недержавних організаціях; зміни до умов реалізації даного Проекту обговорюються Сторонами на спільних засіданнях, що ініціюються Стороною - 1; Сторона – 2, Сторона – 3, Сторона – 4, Сторона – 5, Сторона – 6 мають право звернутися до Сторони – 1 з пропозиціями по вдосконаленню реалізації даного Проекту.
3.4. Сторона – 1 подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.
 
4. НАДАННЯ (ВИРОБНИЦТВА) ОБ’ЄКТОМ ПОСЛУГ (ПРОДУКЦІЇ) ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА
4.1. Умови щодо надання (виробництва) Об’єктом послуг (продукції) для суб’єктів співробітництва:
- забезпечення постійної готовності сил і засобів МПО до ліквідації надзвичайних ситуацій;
- запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж;
- гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги у разі ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій;
- надання з використанням спеціальних аварійно-рятувальних засобів допомоги громадянам (населенню) у разі виникнення подій у побуті, які загрожують їхньому життю і здоров'ю або можуть завдати матеріальної шкоди;
- організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
5. РОЗПОДІЛ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ ТА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ
ОБ’ЄКТА
  1. Доходи, отримані за результатами діяльності Об’єкта, розподіляються:
5.1.1. Об’єкт не є прибутковою організацією
 
  1. Ризики, пов’язані з діяльністю Об’єкта, розподіляються:
 5.2.1. рівномірно між Сторонами договору.
 
6. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА
 
6.1. Об’єкт 25 числа кожного місяця звітує перед суб’єктами співробітництва про результати своєї діяльності та використання ресурсів, у тому числі фінансових, за формою, наведеною у додатку до цього Договору.
 
 
7. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набирає чинності з «____» ___________20____року  відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
7.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.
7.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.
 
8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір припиняється у разі:
8.1.1. закінчення строку його дії;
8.1.2. досягнення цілей співробітництва;
8.1.3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;
8.1.4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
8.1.5. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;
8.1.6. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;
8.1.7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.
8.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.
8.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 7-ми примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
Один примірник договору про припинення співробітництва надсилається Мінрегіону упродовж 7 робочих днів після підписання його Сторонами.
 
СПОРІВ
9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.
9.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.
9.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3. цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє інші Сторони про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 7 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3. цього Договору.
 
10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку і виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
10.2. Цей Договір укладений на 6-х аркушах у кількості 7 (сім) примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.
10.3. Сторона-1 надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 7 робочих днів після підписання його.
 
 
 
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Сторона -1:
Круподеринська сільська рада,
Юридична адреса: 37721, Полтавська область, Оржицький район,
с. Круподеринці, вул.Центральна,75
тел. (05357)93541
Банківські реквізити:
 р/р 31427000500364
ГУДКСУ у Полтавськый обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25158082
Голова Круподеринської сільської ради  – Житинський Валерій Васильович
 
________М.П. «___»__________2018
 
 
Сторона -2:
Денисівська сільська рада,
Юридична адреса: 37732, Полтавська область, Оржицький район,
 с.Денисівка, вул. Шкільна,25
тел. (05357)93621
Банківські реквізити:
р/р 31427000500361
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 24833265
Голова Денисівської сільської ради
Симчина Олександр Юрійович
 
 
________М.П. «___»__________2018
 
 
 
Сторона -3:
Савинська сільська рада,
Юридична адреса: 37722, Полтавська область, Оржицький район,
с. Савинці, вул. Бабака,5
тел. (05357)99686
Банківські реквізити:
 р/р 31427000500371
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25157317
Голова Савинської сільської ради – Граб Василь Миколайович
 
 
________М.П. «___»__________2018
 
 
Сторона -4:
Сазонівська сільська рада,
Юридична адреса: 37723, Полтавська область, Оржицький район,
с. Сазонівка, вул. Центральна,3
 тел. (05357)99722
Банківські реквізити: 
р/р 31427000500372
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25155790
Голова Сазонівської сільської ради – Чмихало Валентина Василівна
 
 
________М.П. «___»__________2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сторона -5:
Чевельчанська сільська рада,
Юридична адреса: 37724, Полтавська область, Оржицький район,
с.Чевельча, вул. Центральна,49
тел. (05357)93789
Банківські реквізити:
 р/р 31427000500375
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25157346
Голова Чевельчанської сільської ради – Шупортяк Віра Миколаївна
 
 
________М.П. «___»__________2018
 
 
 
 
Сторона -6:
Яблунівська сільська рада,
Юридична адреса: 37720, Полтавська область, Оржицький район,
с. Яблуневе, вул. Центральна,60а
 тел. (05357)96531
Банківські реквізити: 
р/р 31427000500378
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25155689
Голова Яблунівської сільської ради – Опанасенко Микола Миколайович
 
 
________М.П. «___»__________2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« повернутися до списку новин


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *